Lov om endringer i straffeprosessloven

Ot.prp. nr. 40, innst. O. nr. 61, besl. O. nr. 81 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1992 Innst. O. nr. 61 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.1992