Innstilling fra Stortingets presidentskap om språklig og teknisk revisjon av Stortingets forretningsorden

Innst. 350 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 350 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny versjon av Stortingets forretningsorden. Den nye versjonen er språklig og teknisk fullstendig omarbeidet i forhold til den gamle versjonen. Innholdsmessig vil reglene i hovedsak være de samme som i dag. Noen av de viktigste endringene er: - Alle paragrafer har fått overskrift. - Systematikken er vesentlig endret, og mange bestemmelser er flyttet og omstrukturert. Alle paragrafer har fått nye nummer. - De lengste paragrafene er splittet opp, f.eks. § 12 om saksfordelingen mellom fagkomiteene, der de særlige saksbehandlingsreglene for kontroll- og konstitusjonskomiteen er flyttet til en egen, ny paragraf (ny § 15). Enkelte korte paragrafer er slått sammen. - Tredje kapittel om komiteene er delt i to: Kapittel 3 om Stortingets komiteer og kapittel 4 om komiteenes arbeidsordning. Den nye forretningsordenen vil først tre i kraft ved starten av neste stortingssesjon, 1. oktober 2012

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2012