Lov om endringar i lov av 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 12 (1996-97), Innst. O. nr. 58 (1996-97), beslutning. O. nr. 81 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.03.1997 Innst. O. nr. 58 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1997

   Behandlet i Odelstinget: 17.04.1997

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1997