Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester

Prop. 10 S (2012-2013), Innst. 141 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.11.2012 Innst. 141 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, og direktiv om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester Dette vil kreve endringer i norsk lovverk, kringkastingsloven, åndsverksloven og film- og videogramloven. Virkeområdet til kringkastingsloven må blant annet endres slik at loven også omfatter audiovisuelle bestillingstjenester i tillegg til kringkasting. For audiovisuelle bestillingstjenester vil det blant annet skje en regulering av produktplassering, sponsing, tiltak for å fremme produksjon og tilgang av europeisk innhold og tilgjengelighet for syns- og hørselshemmede. Det vises i den forbindelse til behandlingen av Prop. 9L (2012-2013).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2012