Lov om endring i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Ot.prp. nr. 6, innst. O. nr. 7, besl. O. nr. 6 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 22.11.1990 Innst. O. nr. 7 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.1990

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1990

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1990