Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken

Dokument 3:3 (2012-2013), Innst. 232 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2013 Innst. 232 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt Kunnskapsdepartementets overordnede koordinering av forskningspolitikken. Hovedfunnene viser at det blant annet er svakheter ved departementets koordinering av de tverrdepartementale strategiske prosessene og mangelfull koordinering av budsjettprosessen på forskningsområdet. Komiteen sier i innstillingen at behovet for koordinering er stadig viktigere og at mangel på koordinering kan vanskeliggjøre Forskningsrådets rolle. Samtidig sier komiteen at det ikke er alle prosesser knyttet til den politiske behandlingen av den samlede forskningsinnsatsen, som er målbar i en riksrevisjonsrapport. Komiteen ser det som positivt at Kunnskapsdepartementet i samarbeid med sektordepartementene har utarbeidet et nytt felles mål- og resultatstyringssystem for styringen av Forskningsrådet. Stortinget har vedtatt at rapporten vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2013