Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv.

Prop. 47 L (2012-2013), Innst. 205 L (2012-2013), Lovvedtak 37 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 14.02.2013 Innst. 205 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet.. Loven ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre. Loven trer ikraft straks og oppheves 31. desember 2015. Søknad om foreldreskap etter loven må fremmes innen 1. januar 2014.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.03.2013