Lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen m.v.

Ot.prp. nr. 17, innst. O. nr. 19, besl. O. nr. 24-25 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1990 Innst. O. nr. 19 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1990

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1990

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1990