Lov om endring i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll og lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Ot.prp. nr. 33, innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 51 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 14.05.1991 Innst. O. nr. 48 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 30.05.1991