Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. ( Petroleumsskatteloven) Bindende forhåndsuttalelser i petroleumsbeskatningen.

Ot.prp. nr. 34, innst. O. nr. 41, besl. O. nr. 48 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.04.1991 Innst. O. nr. 41 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.1991

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.1991

   Behandlet i Lagtinget: 07.05.1991