Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og visse andre lover ( uføregraden for selvstendig næringsdrivende)

Ot.prp. nr. 41, kap. 3, innst. O. nr. 76 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1991 Innst. O. nr. 76 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1991