Lov om endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i lov av 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg ( Egenbetaling for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og korttidsopphold ved institusjon)

Ot.prp. nr. 24, innst. O. nr. 40, besl. O. nr. 46 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.04.1991 Innst. O. nr. 40 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.1991

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.1991

   Behandlet i Lagtinget: 07.05.1991