Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013

Prop. 166 S (2012-2013), Innst. 469 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 469 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet tilleggsløyvinger som følge av reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner i folketrygden mv. fra 1. mai 2013. Det vises til forskrift fastsett ved kongelig resolusjon 24. mai 2013 om grunnbeløp, reguleringsfaktorar, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2013 og virkningstidspunktet for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger. Grunnbeløpet er økt med 3,80 pst.., fra 82 122 kroner til 85 245 kroner fra 1. mai. Uførepensjonister og andre som får pensjoner og ytinger regulerte gjennom endringer i grunnbeløpet, får en tilsvarende økning fra samme dato. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 3,80 pst. Alderspensjon under utbetaling blir regulert med lønnsøkning på 3,80 pst. deretter fratrekt 0,75 pst. Dette innebærer at alderspensjonister får økt pensjonen med 3,02 pst. fra 1. mai 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013