Lov om arbeidsskadeforsikring

Prop. 193 L (2012-2013)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet