Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av økt kvote for overføringsflyktninger)

Prop. 203 S (2012-2013)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet