Lov om endringer i verdipapirhandelloven

Ot.prp. nr. 29 (1996-97), Innst. O. nr. 83 (1996-97), beslutning. O. nr. 104 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1997 Innst. O. nr. 83 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 30.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997