Lov om stadnamn

Ot.prp. nr. 2 for 1989-90, jf. Ot.prp. nr. 66 for 1988-89, innst. O. nr. 22, besl. O. nr. 27 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen (Vedlegg NOU 1983:6 Stadnamn) Innstilling avgitt 15.02.1990 Innst. O. nr. 22 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1990

   Behandlet i Odelstinget: 22.02.1990

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.1990