Lov om endring i lov av 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll m.v.

Ot.prp. nr. 16, innst. O. nr. 9, besl. O. nr. 15 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1989 Innst. O. nr. 9 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1989

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.1989

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1989