Lov om endring i lov av 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v.

Ot.prp. nr. 15, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 13 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1989 Innst. O. nr. 10 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1989

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1989

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1989