Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 8 for 1989-90 Om lov om sosiale tjenester m.v. ( sosialloven)

Ot.meld. nr. 3, innst. O. nr. 1 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.11.1989 Innst. O. nr. 1 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1989

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.1989