Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover ( Sykepenger, fødselspermisjon, kontantstønad ved fødsel og adopsjon og endringer i ytelsene til etterlatte og ugifte, skilte eller separerte forsørgere m.v.)

Ot.prp. nr. 19, innst. O. nr. 7, besl. O. nr. 3 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.11.1989 Innst. O. nr. 7 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.1989

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1989