Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt( skatteloven) m.v. ( skattebetalingsloven) ( folketrygd) ( aksjeskatteloven) ( ligningsloven) ( kildeskatt) ( bilhold) ( Norsk Vekst A/S, tidligere Norsk Venture A/S)

Ot.prp. nr. 24, innst. O. nr. 16, besl. O. nr. 16-21 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1989 Innst. O. nr. 16 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1989

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.1989

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1989