Lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 23, innst. O. nr. 13, besl. O. nr. 12 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1989 Innst. O. nr. 13 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1989

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1989

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1989