Lov om opphevelse av lov av 19. desember 1975 nr. 69 om velferdstjenesten for handelsflåten

Ot.prp. nr. 25, innst. O. nr. 18, besl. O. nr. 23 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 13.12.1989 Innst. O. nr. 18 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1989

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.1989

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1989