Lov om endring i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll

Ot.prp. nr. 65, innst. O. nr. 52, besl. O. nr. 67 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 28.05.1990 Innst. O. nr. 52 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1990