Opphevelse av statens hjemfallsrett til bergverk etter lov nr. 16 av 14. desember 1917 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. ( industrikonsesjonsloven)

Ot.prp. nr. 54, innst. O. nr. 66, besl. O. nr. 66 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. O. nr. 66 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1990