A. Lov om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs B. Lov om samtykke til ratifikasjon av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs

Ot.prp. nr. 59 (1996-97), Innst. O. nr. 85 (1996-97), beslutning. O. nr. 106-107 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1997 Innst. O. nr. 85 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997