Lov om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner og lov av 17. juli 1953 nr. 29 om Verneplikt

Ot.prp. nr. 10 for 1989-90

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet ( Trukket tilbake ved Ot.meld. nr. 2, innst. O. nr. 3 for 1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet