Lov om endring i lov av 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg

Ot.prp. nr. 9 for 1989-90

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet ( Trukket tilbake ved Ot.meld. nr. 4, innst. O. nr. 2 for 1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet