Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover ( anke til trygderetten) ( arbeidsmiljø) ( barn og foreldre) ( ferie)

Ot.prp. nr. 44, innst. O. nr. 50, besl. O. nr. 54 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.05.1990 Innst. O. nr. 50 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1990