Lov om endring i lov av 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt

Ot.prp. nr. 62, innst. O. nr. 58, besl. O. nr. 65 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. O. nr. 58 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1990