Lov om endringer i vergemålsloven m.m. ( hjelpevergeordningen m.m.)

Ot.prp. nr. 45, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 44 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1990 Innst. O. nr. 42 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 22.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1990