Lov om endring i mellombels lov om utvida forsøksverksemd i kommunar og fylkeskommunar ( frikommunar) av 2. mai 1986 nr. 16

Ot.prp. nr. 59, innst. O. nr. 40, besl. O. nr. 43 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 15.05.1990 Innst. O. nr. 40 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 22.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1990