Lov om oppheving av lov av 5. mars 1948 nr. 1 om margarinprodukter

Ot.prp. nr. 58, innst. O. nr. 49, besl. O. nr. 57 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1990 Innst. O. nr. 49 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1990