OL-mynt - Lov om endringer i sentralbankloven

lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (Ot.prp. nr. 36, innst. O. nr. 27, besl. O. nr. 31 for 1989-90) Innstilling avgitt 21.03.1990 Innst. O. nr. 27 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1990

   Behandlet i Odelstinget: 27.03.1990

   Behandlet i Lagtinget: 03.04.1990