Lov om endring av lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22

Ot.prp. nr. 65 (1996-97), Innst. O. nr. 99 (1996-97), beslutning. O. nr. 111 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1997 Innst. O. nr. 99 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997