Utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane

Prop. 137 S (2014-2015), Innst. 394 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2015 Innst. 394 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag frå regjeringa vedteke at bompengeselskap får løyve til å krevje inn bompengar til delvis finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane. Førdepakken som omfattar 20 prosjekt og tiltak på både riksveg, fylkesveg og kommunal veg, skal gi betre vilkår for både gjennomgangs- og lokaltrafikken m.a. ved å skilje gang- og sykkeltrafikken frå biltrafikken. Samla økonomisk ramme er 1,65 mill. kroner, og 983 mill. kroner skal dekkast ved bompengar. Det er føresett bompnegperiode på tolv år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015