Lov om endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel m.v.

Ot.prp. nr. 78 for 1987-88, innst. O. nr. 75, besl. O. nr. 90 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.05.1989 Innst. O. nr. 75 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 01.06.1989