Lov om endringer i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 77 for 1987-88, innst. O. nr. 20, besl. O. nr. 36 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 15.12.1988 Innst. O. nr. 20 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988