Lov om produktansvar

Ot.prp. nr. 48 for 1987-88, innst. O. nr. 15, besl. O. nr. 29 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. O. nr. 15 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988