Lov om endringer i lov nr. 16 av 14. desember 1917 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. ( industrikonsesjonsloven)

Ot.prp. nr. 5, innst. O. nr. 16, besl. O. nr. 31 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. O. nr. 16 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988