Lov om endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene m.v. (Beregning av vederlag for opphold i institusjon)

Ot.prp. nr. 10, innst. O. nr. 7, besl. O. nr. 6 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.11.1988 Innst. O. nr. 7 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1988

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1988