Lov om skattlegging av deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m.v. (selskapsskatteloven) og endringer i andre lover (KS-beskatning)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.02.1989 Innst. O. nr. 32 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1989

   Behandlet i Odelstinget: 21.02.1989