Lov om endring i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing og i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 13, innst. O. nr. 12, besl. O. nr. 28 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1988 Innst. O. nr. 12 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988