Lov om endring i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank

Ot.prp. nr. 22, innst. O. nr. 24, besl. O. nr. 41 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 24.01.1989 Innst. O. nr. 24 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.01.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.02.1989

   Behandlet i Lagtinget: 22.02.1989