Lov om endring i lov av 9. juni 1961 om sikring mot og erstatning for naturskade ( naturskadeloven)

Ot.prp. nr. 23, innst. O. nr. 25, besl. O. nr. 44 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 24.01.1989 Innst. O. nr. 25 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.01.1989

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1989

   Behandlet i Lagtinget: 22.02.1989