Lov om endringer i lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Utkast til innstilling er forelagt for sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.04.1989 Innst. O. nr. 55 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 02.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 09.05.1989