Lov om endring i tomtefesteloven

Ot.prp. nr. 27, innst. O. nr. 47, besl. O. nr. 63 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.04.1989 Innst. O. nr. 47 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 18.04.1989

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1989