Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker)

Prop. 117 L (2015-2016), Innst. 78 L (2016-2017), Lovvedtak 21 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 78 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i domstolloven og straffeprosessloven. Endringene innebærer at forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker kan fastsettes forut for hoved- eller ankeforhandling. Det er også vedtatt endringer i straffeprosessloven slik at ankefristen skal løpe fra det varslede forkynnelsestidspunktet selv om siktede ikke møter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.12.2016