Lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)

Ot.prp. nr. 52 (1996-97), Innst. O. nr. 75 (1996-97), beslutning. O. nr. 88 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1997 Innst. O. nr. 75 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997